Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Off Black

Alice Rosati

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist

Ulya Trukhina styled by Emelie Hultqvist